REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIURA PODRÓŻY TRIPILO

 

§1

 

Informacje ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego biura podróży TRIPILO.
 2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.
 3. Właścicielem serwisu internetowego jest firma: TRIPILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Czarnkowska 7, 60-419 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000907112, NIP: 7812022188, REGON: 389228196, działająca jako agent turystyczny.
 4. Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakupu imprez turystycznych. Rezerwacja lub zakup imprezy może odbyć się poprzez stronę internetową www.tripilo.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 721 875 757 lub bezpośrednio w biurze agenta pod adresem: ul. Czarnkowska 7, 60-419 Poznań.
 5. Opublikowane na stronach materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

§2

 

Objaśnienia i definicje

 

 1. Touroperator (Organizator) – organizator prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
 2. Biuro Podróży/Administrator – biuro podróży TRIPILO z siedzibą w Poznaniu, ul. Czerniakowska 7, 60-419 Poznań, którego działalność polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających koncesję w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
 3. Formularz Kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.
 4. Hasło – unikalny ciąg znaków ustalony przez Użytkownika w celu zalogowania się do Konta Klienta w Serwisie.
 5. Impreza Turystyczna – usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 6. Konto Klienta – indywidualne konto dostępne dla zarejestrowanych i zalogowanych w Strefie Klienta Użytkowników.
 7. Konsultant – pracownik Biura Podróży zajmujący się kompleksową obsługą Klienta. Do jego obowiązków należy szczegółowe prezentowanie oferty oraz udzielanie wszelkich informacji dotyczących usług turystycznych.
 8. Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe, dokonująca rezerwacji imprezy turystycznej lub wykupująca pobyt w hotelu, bilet autokarowy, lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
 9. Login – adres e-mail Użytkownika, podany podczas Rejestracji do Serwisu.
 10. Regulamin – warunki korzystania z Serwisu www.tripilo.pl i świadczenia usług przez Administratora.
 11. Rejestracja – czynność wykonana przez Użytkownika polegająca na założeniu indywidualnego Konta Klienta w Serwisie
 12. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w Imprezie Turystycznej dostępnej w Serwisie Administratora. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, Warunkami Ubezpieczenia oraz Polityką prywatności.
 13. Serwis/Serwis Internetowy – strona internetowa Administratora działająca pod adresem www.tripilo.pl.
 14. Umowa – umowa dotycząca zakupionej Imprezy Turystycznej zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Biura Podróży zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy, a także dane osób w niej uczestniczących. Umowa staje się prawnie wiążąca dla obu stron po podpisaniu przez Klienta.
 15. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 16. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z nadanymi prawami do czynności prawnych przez Ustawę, korzystająca z Serwisu.
 17. Warunki Ubezpieczenia – integralna część Umowy. Dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się przy zawarciu Umowy. Reguluje on warunki ubezpieczenia obejmującego Uczestników podczas korzystania z Usług oferowanych przez Biuro Podróży.
 18. Warunki Uczestnictwa – integralna część Umowy. Dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się przy zawarciu Umowy. Reguluje on wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.

 

§3

 

Prawa autorskie, zastrzeżenia prawne

 

 1. Serwis www.tripilo.pl jest własnością Administratora. Ma on prawo dokonywania w nim zmian, dodawania, modyfikowania i usuwania treści, a wszelkie zbiory w Serwisie, jego nazwa, sposób funkcjonowania i dane podlegają ochronie prawnej. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora jest zabronione poza wyjątkami opisanymi poniżej. Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku. Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako „prasowe” jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.
 2. Serwis jest dostępny w takim stanie w jakim Użytkownik otrzymuje go z serwera obsługującego. Administrator nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności Serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.
 3. Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.
 4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 5. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z niniejszej witryny, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym fakcie użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania podstron Serwisu. Dana oferta jest dostępna tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować poprzez stronę www.tripilo.pl w momencie jej przedstawienia na tej stronie.
 7. W celu poprawienia funkcjonalności witryny www.tripilo.pl istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

 

§4

 

Przedmiot i warunki świadczonych usług

 

 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
 2. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
 3. Użytkownik dokonując Rezerwacji potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, i Warunkami Ubezpieczenia w Trakcie Podróży oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji.

 

§5

 

Informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Administrator zapewnia funkcjonowanie systemu informatycznego, którym się posługuje w sposób taki, aby każdy Użytkownik mógł nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych.
 2. Administrator zapewnia działanie systemu informatycznego, którym się posługuje, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, zwłaszcza z wykorzystaniem technik kryptograficznych.
 3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usług elektronicznych.
 4. Administrator informuje, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. Celem eliminacji lub minimalizowania takiego zagrożenia Użytkownik zobowiązany jest podjąć stosowne działania niezbędne do zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta z Serwisu Administratora.
 5. Informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych nienależących do treści usług elektronicznych, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są zawarte w Polityce prywatności.
 6. Celem korzystania z Serwisu Administratora, Użytkownik powinien spełnić poniższe wymagania techniczne, niezbędne do nawiązania współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
  1. Posiadanie urządzenia, które umożliwia korzystanie z sieci Internet;
  2. Połączenie z siecią Internet;
  3. Posiadanie przeglądarki internetowej, która umożliwi wyświetlanie stron WWW i dostęp do Serwisu Administratora, z obsługą połączeń szyfrowanych SSL i JavaScript;
  4. Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerowania w strukturę techniczną Konta Klienta, aby móc diagnozować ewentualne nieprawidłowości lub problemy w funkcjonowaniu usług Serwisu, może także dokonywać zmian i oddziaływać na sekcję techniczną Konta Użytkownika celem modyfikacji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Konta lub samego Serwisu

 

§6

 

Dokonanie Rezerwacji, zawarcie i realizacja Umowy

 

 1. W celu dokonania rezerwacji Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko osoby rezerwującej, dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy i adres email oraz dane osobowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje rezerwacji w Imprezie Turystycznej.
 2. Dla dokonania rezerwacji imprezy turystycznej wymagane jest, aby Użytkownik zapoznał się Regulaminem Serwisu, Polityką Prywatności Serwisu i zaakceptował ich treść oraz zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa i Warunkami Ubezpieczenia.
 3. Po potwierdzeniu rezerwacji dokonuje się zawarcia umowy z Użytkownikiem Serwisu. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Użytkownik przez dokonanie wpłaty ceny imprezy turystycznej (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Biuro Podróży potwierdzi Użytkownikowi zawarcie umowy.
 4. Dokonanie zmian w rezerwacji możliwe jest jedynie na warunkach określonych przez Organizatora Imprezy. Przy dokonywaniu zmian może zostać naliczona dodatkowa opłata manipulacyjna zgodna z warunkami uczestnictwa Organizatora Imprezy Turystycznej.
 5. Po dokonaniu Rezerwacji Administrator zapewnia dokument podróży, który jest dostępny na Koncie Klienta Klienta lub w wiadomości e-mail otrzymywanej na wskazany adres poczty elektronicznej.
 6. Warunki i sposoby płatności są dostępne po dokonaniu Rezerwacji w podsumowaniu Rezerwacji, na Koncie Klienta i wiadomości e-mail od Administratora Serwisu.
 7. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 8. Realizacja umowy następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych oraz pozostałymi zapisami zawartymi w Regulaminie i dokumentach dołączonych do Rezerwacji.
 9. W każdym czasie Klient może skontaktować się z Biurem Podróży w celu uzyskania informacji na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Usług.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia niepotwierdzonych rezerwacji, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkownika, w przypadku uznania ich za nadużycie, złamanie postanowień Regulaminu lub stwierdzenia podejrzanego czy nietypowego ruchu ze strony Użytkownika.
 11. W chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w czasie wykonywania usługi, Klient oraz wszyscy Uczestnicy Imprezy powinni posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Klient podróżuje. Minimalny termin ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw, jak również winny być wskazane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.
 12. Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie, lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi.
 13. Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej, może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa danej Imprezy.
 14. W chwili zakupu Imprezy Turystycznej Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy.
 15. Rezygnację z wybranej imprezy należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście w siedzibie Biura Podróży.
 16. Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
 17. Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Rezerwacji lub za anulowanie Rezerwacji przez Organizatora wycieczki.

 

§7

 

Sposoby i terminy płatności

 

 1. Płatności w serwisie obsługiwane są przez Przelewy24, PayPal, BLIK. Płatności można dokonać także przelewem bankowym lub osobiście w Biurze Podróży.
 2. Wpłata zaliczki a także kolejne wpłaty powinny być regulowane w terminach wskazanych w potwierdzeniu Rezerwacji oraz Umowie.
 3. Ostateczna rezerwacja u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje się w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i Umowie.
 4. Płatności przelewem bankowym należy dokonać we właściwych terminach na konto Biura Podróży TRIPILO, ul. Czarnkowska 7, 60-419 Poznań o numerze: 07109013620000000148251461 .
  W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.
 5. Dopuszcza się możliwość płatności przekazem pocztowym, jeśli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.
 6. Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na powyższe konto podając numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu. Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie mailem na adres .
 7. Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie biura pod adresem: ul. Czerniakowska 7. 60-419 Poznań.

 

§8

 

Obsługa posprzedażowa

 

 1. W każdej chwili Klient może skontaktować się z Konsultantem i uzyskać informacje na temat statusu Rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej Imprezie Turystycznej oraz uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Rezerwacji.

 

§9

 

Reklamacje

 

 1. Biuro Podróży zobowiązuje się do rzetelnego informowania i przedstawiania ofert turystycznych zgodnie z szczegółami przedstawionymi przez Organizatora, przekazywania wpłat Klienta w wyznaczonym terminie (w odrębnych ustaleniach pomiędzy Biurem Podróży i Organizatorem) na konto Organizatora, do natychmiastowego informowania Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej oraz do niezwłocznego przekazywania Organizatorowi wszystkich uwag Klienta dotyczących imprez, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora Imprezy Turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
 3. Dołożymy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez biuro były na najwyższym poziomie. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez Biuro Podróży mogą Państwo złożyć stosowną reklamację.
 4. Reklamacje związane z jakością obsługi Biura Podróży należy składać pisemnie na adres siedziby: ul. Czarnkowska 7, 60-419 Poznań lub droga mailową na adres: .
 5. Biuro Podróży rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej wpłynięcia.
 6. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu lub adres e-mail osoby składającej oraz opis reklamacji.

 

§10

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych nie świadczonych, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Biura, w szczególności strajku pracowników przewoźników, pracowników przewoźników, itp.
 3. Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży Użytkownik/Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Biuro Podróży rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.