Polityka prywatności

Poniższy dokument stanowi politykę prywatności serwisu internetowego dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem www.tripilo.pl. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem www.tripilo.pl, wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Informujemy, że wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Gromadzimy Państwa dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z zasadami zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Administrator danych osobowych.

Serwis jest prowadzony przez spółkę TRIPILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Czarnkowska 7, 60-419 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000907112, NIP: 7812022188, REGON: 389228196, zwaną dalej: „Administratorem”, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych, zgodnie z art. 26 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. Z Administratorem skontaktować można się pod podanym wyżej adresem, adresem e-mail: lub pod numerem telefonu: 727 875 757.

Kategorie gromadzonych danych osobowych:

Podczas korzystania z Serwisu możecie zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dane gromadzone za pomocą naszego serwisu to: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, PESEL, numer telefonu, adres e-mail. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane podczas komunikacji, w tym telefonicznej lub korespondencyjnej za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Cel i podstawa przetwarzania danych

 1. Świadczenia usług, które oferujemy oraz w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i świadczenia na rzecz użytkowników usług opisanych w Regulaminie w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy, przed zawarciem umowy oraz w celu prawidłowych rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
 2. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów rachunkowych oraz podatkowych, czy wynikających z przechowywania danych o wykonanych usługach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
 3. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który obejmuje:
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, w oparciu o zbiorcze lub anonimowe dane, a zatem bez możliwości identyfikacji użytkownika, służących w szczególności ocenie działania Serwisu, pomiarom ruchu sieciowego dla Serwisu oraz ocenie jego funkcjonalności i zainteresowania Serwisem, ale także tworzonych w związku z planowaniem rozwoju oferty, pracami rozwojowymi w naszych systemach informatycznych, zapewnieniem bezpieczeństwa sieci i informacji
  • działania polegające na lepszym doborze usług do potrzeb użytkowników, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych użytkownikach,
  • ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń (w tym w szczególności, rozpoznania i rozpatrzenia Państwa reklamacji związanych z umową, w tym udzielenia na nie odpowiedzi);
  • badanie satysfakcji użytkowników, określanie jakości naszej usługi oraz poziomu zadowolenia użytkowników serwisu,
  • marketing bezpośredni, który daje nam możliwość oferowania bezpośrednio naszych usług lub usług podmiotów z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkowników, czyli profilowanie,
  • cele statystyczne, archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Systemy IT i oprogramowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu mogą, w trakcie swojej normalnej pracy, uzyskiwać pewne dane osobowe przesyłane automatycznie, gdy użytkownik korzysta z protokołów komunikacyjnych sieci Internet. Informacje te nie są gromadzone w celu przypisania ich do konkretnych zidentyfikowanych osób, aczkolwiek ze względu na swój charakter, mogłyby, poprzez opracowanie i powiązanie z danymi otrzymanymi przez podmioty trzecie, pozwolić na identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych zalicza się zwykle adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URL, godziny połączeń, sposoby składania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (powodzenie, błąd, itd.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika.
Dane te są służą wyłącznie pozyskaniu anonimowych informacji statystycznych związanych z użytkowaniem strony, w celu kontroli jej prawidłowego działania, zapewnienia różnych funkcjonalności wymaganych przez użytkownika, ze względów bezpieczeństwa, a także w celu ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych w przypadku ewentualnych cyberprzestępstw. Dane te są usuwane po 12 miesiącach.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE, ale konieczne dla zarejestrowania w Serwisie, założenia Konta, zawarcia umowy oraz świadczenia usług opisanych w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizowania umowy w pełnym zakresie.

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy rachunku.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom dzięki którym możemy zrealizować umowę tj. naszym pracownikom i współpracownikom, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, w tym podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające w naszym imieniu Państwa dane osobowe, tj. nasi podwykonawcy w postaci współpracujących z nami podmiotów świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, agencje reklamowe, agencje ubezpieczeniowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.
Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – możliwe jest z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ryzyko

Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych. Uchybienie zaleceniu dbania o bezpieczeństwo danych osobowych związane jest z ryzykiem:

 1. ingerencji w integralność danych osobowych polegającej na ich modyfikacji lub usunięciu,
 2. dostępie osób trzecich do procesu wymiany danych pomiędzy Państwem a Administratorem,
 3. spamu
 4. zainfekowania Państwa systemu złośliwym oprogramowaniem (malware),
 5. wyłudzenia danych (phishing),
 6. podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:

 1. nie należy podawać nikomu swojego hasła i loginu,
 2. należy używać zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,
 3. należy sprawdzać certyfikat przed zalogowaniem do serwisu.

Polityka Cookies

Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików Cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.tripilo.pl (Serwis).
Przez pliki Cookies należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
Użytkownik w każdym chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym obsługę przyjmowania plików Cookies, jak również powtórnie ją włączyć.

Użytkownik również za pomocą odpowiednich narzędzi w swojej przeglądarce internetowej może przeglądać pliki Cookies. Szczegółowy sposób zmiany ustawień przeglądarki znaleźć można odnaleźć w pliku -pomoc- lub w inny sposób wskazany przez producenta przeglądarki.
Pliki Cookies mają swój okres ważności (Rodzaj). Pliki Cookies bez podanego czasu ważności są usuwane po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu końcowym. Pliki Cookies, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer
Pliki Cookies używane w ramach niniejszego serwisu podzielone są na dwa typy:

 1. pliki Cookies konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies konieczne),
 2. pozostałe pliki Cookies, które nie są konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies pozostałe) – co do działania których Użytkownik musi wyrazić zgodę.

Serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, iż Administrator jest w posiadaniu informacji na temat publicznego adresu IP, z którego to Użytkownik uszykuje dostęp do treści w ramach Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Powyższe dane nie są przypisywane do konkretnych danych osobowych Użytkownika i są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem i celów statystycznych. Informacje w nich zawarte są materiałami poufnymi i nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany lub aktualizacji Polityki prywatności. Wszelkie takie zmiany będą wiążące natychmiast po ich opublikowaniu w Serwisie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można się z nami kontaktować w sposób podany wyżej.